Ważna informacja dla touroperatorów!


Ważna informacja dla touroperatorów!
Przypomnienie o konieczności przedłożenia do 30 marca organowi koncesyjnemu sprawozdania statystycznego za poprzedni rok

Zgodnie z § 23 Warunków Licencji koncesjonariusz jest zobowiązany do przedłożenia organowi koncesyjnemu raportu statystycznego za poprzedni rok do 30 marca każdego roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do Warunków licencji. Brak przedłożenia tych dokumentów jest naruszeniem ukraińskiej ustawy „O turystyce” i podstawą do sprawdzenia przestrzegania warunków licencjonowania organizatorów turystyki zgodnie z art. 19 ustawy Ukrainy „O zezwoleniu na prowadzenie działalności gospodarczej”.

Sprawozdania statystyczne należy przesyłać w formie papierowej na adres DART: 01001, Kijów, ul. Prorizna, 2.

Prosimy o przesłanie elektronicznej wersji Raportu statystycznego za rok 2020 za pośrednictwem formularza Google: https://cutt.ly/JjT6TPq

Przypominamy, że zgodnie z drugą częścią art. 15 ukraińskiej ustawy „O zezwoleniu na prowadzenie działalności gospodarczej” koncesjonariusz jest zobowiązany do powiadomienia organu koncesyjnego o wszelkich zmianach danych podanych we wniosku, dokumentach i informacjach załączonych do wniosek o licencję, warunki licencji. W przypadku braku warunków koncesji koncesjonariusz jest obowiązany zgłosić organowi koncesyjnemu wszelkie zmiany danych podanych we wniosku, dokumentach i informacjach dołączonych do wniosku o udzielenie koncesji, w terminie miesiąca od dnia następującego po dniu ich zaistnienia. .

W przypadku naruszenia przez koncesjonariusza terminu powiadomienia organu koncesyjnego o zmianie danych podanych we wniosku, dokumentach i informacjach dołączonych do wniosku o udzielenie koncesji, licencjobiorca ponosi odpowiedzialność administracyjną.
Źródło:

Więcej wiadomości